Beleid Gegevensbescherming

Privacy Beleid

Harmonie Crescendo Purmerend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie Crescendo Purmerend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Harmonie Crescendo Purmerend zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Crescendo Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de activiteiten van de vereniging met daarbij behorende repetities en optredens;
 • Communicatie over bijzondere gebeurtenissen betreffende een van de orkesten of een van de leden of dirigent al dan niet in een (extra) leden-nieuwsbrief;
 • Communicatie over wie welke taak binnen de vereniging verricht;
 • Het uitvoering geven aan het optreden;
 • Het regelmatig verzenden van een leden-nieuwsbrief binnen de kring van de leden per e-mail;
 • Gerichte contacten;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Crescendo Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Crescendo Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief voor geïnteresseerden abonnees worden door Harmonie Crescendo Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke opgave als nieuwsbrief abonnee.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Crescendo Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Crescendo Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens donateurs en geïnteresseerden (waaronder oud-leden die informatie willen ontvangen)

Persoonsgegevens van donateurs en  geïnteresseerden (waaronder oud-leden die hebben meegedeeld informatie willen ontvangen over de activiteiten van Harmonie Crescendo Purmerend) worden door Harmonie Crescendo Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven voor geïnteresseerden en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke opgave als donateur of geïnteresseerde.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Crescendo Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Crescendo Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur en/of geïnteresseerdeen wat de donateurs betreft daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Invallende muzikanten

Persoonsgegevens van invallende muzikanten worden door Harmonie Crescendo Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de activiteiten van de vereniging met daarbij behorende repetities en optredens waaraan de invallende muziekanten deelnemen of kunnen deelnemen;
 • Communicatie over activiteiten van de vereniging over andere optredens;
 • Gerichte contacten;
 • Het uitvoering geven aan het optreden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke opgave als invallende muzikant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Crescendo Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Crescendo Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als (eenmalige of regelmatige) invallende muzikant en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Harmonie Crescendo Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de werkzaamheden van de vrijwilliger;
 • Communicatie over activiteiten van de vereniging over andere optredens;
 • Gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of schriftelijke opgave als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Crescendo Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Crescendo Purmerend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men actief is als vrijwilliger of zich als vrijwilliger beschikbaar stelt en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s en ander beeld- en geluidmateriaal gemaakt tijdens (openbare) evenementen

Foto’s en ander beeldmatariaal, alsmede geluidmateriaal, waarop een lid, een oud-lid of een invallende muziekant zichtbaar en/of hoorbaar is, gemaakt tijdens (openbare) concerten, evenementen of andere activiteiten van Harmonie Crescendo Purmerend, kunnen als (lokaal) nieuws en als een uiting van muziekkunst en muziekcultuur worden gebruikt en ook voor promotie doeleinden zoals het bevorderen van naamsbekendheid van onze vereniging en voor fondsen- en ledenwerving. Denk aan het plaatsen van het beeld- en/of geluidmateriaal in de (lokale) media, op de website, op social media, in het programmaboekje bij een concert, op flyers, op posters en in folders enzovoorts. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruiken van foto’s, ander beeld- of geluidmateriaal  waarop u herkenbaar in beeld of hoorbaar bent, dan dient u dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruikmaken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de webside;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het opslaan en beheren van digitale bestanden van de vereniging.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die de gegevens buiten de EU opslaan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Harmonie Crescendo Purmerend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Harmonie Crescendo Purmerend van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Harmonie Crescendo Purmerend

Postbus 626

1440 AP

Purmerend

secretaris@crescendo-purmerend.nl

Update januari 2021

Cookies

Wat is een cookie?
Crescendo Purmerend maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 • Cookies om uw voorkeuren te bewaren
  Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.”
 • Cookies om pagina’s te delen via social media
  “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter en YouTube zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk, Twitter en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en YouTube stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens
 • Cookies om de website te verbeteren
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies verwijderen
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer weten over cookies?

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen