Ontstaan en officiële oprichting van Crescendo Purmerend

“Op algemeen verlangen van de ouders en dank zij de muziekliefhebberij van den Weleerwaarde Heer Th. van Outersterp, kapelaan der parochie, werd in November 1919 een harmoniecorpsje opgericht” , zo valt te lezen in het eerste jaarverslag van Crescendo. Dirigent – toen nog aangeduid met Directeur – was J.H.C. van der Linde, tevens fortwachter van het fort “Benoorden Purmerend”, in de Beemster bij Kwadijk.

Iedere woensdag stapten de jongens vrolijk langs de Beemsterdijk naar het fort om van de dirigent de techniek van hun instrument te leren. Om het toen nog incomplete orkest aan te vullen kwamen er ook leden bij van buiten het jongenspatronaat.

Aanvankelijk was de animo bij de jongens goed, maar na enige tijd zakte dit. Het ene lid bedankte, het andere ging de stad verlaten. Degenen die overbleven  studeerden bijna niet. Nieuwe instrumenten moesten worden aangeschaft, maar het geld ontbrak. Dat sukkelde zo voort totdat tot overmaat van ramp kapelaan Outersterp in 1920 werd benoemd naar Leiden. Daar stond nu het harmoniecorpsje van het Patronaat zonder oprichter en zonder geld. Dirigent Van der Linde en enige inmiddels toegetreden oudere leden besloten om alles in het werk te stellen om wat in dit opzicht was bereikt uit te bouwen. Na veel moeite lukte dit. En zo werd op 1 september 1920 definitief een zelfstandige vereniging opgericht onder de naam ‘Roomsch-Katholiek Harmoniegezelschap Crescendo’.

Voorzitter werd A.V.Clijnck, vice-voorzitter W. Kroon, secretaris S. van der Linde en penningmeester J.Lenior. Weldra kwam er weer groei in het corps. Statuten en reglementen werden vastgesteld. De broodnodige financiën kwamen beschikbaar door plaatsing van een tienjarige renteloze lening, bestaande uit 100 obligaties (aangeduid met ‘aandelen’) van f 10 elk.

De eerste Ledenvergaderingen

Op 1 augustus 1920 wordt de eerste Ledenvergadering gehouden. De agenda is beknopt. Statuten en reglement worden voorgelezen. De repetities worden vastgesteld en de leden aangespoord zoveel mogelijk te studeren.  De rondvraag bevat geen punten zodat de voorzitter de aanwezigen bedankte en nogmaals opwekte om goed te studeren en de “wenken en raadgevingen van onze Directeur na te volgen”. 

De daarop volgende Ledenvergadering, gehouden op 14 juni 1921, kent veel meer punten: stemming over nieuwe leden, voorstel tot begeleiding van voetbalvereniging ‘Willem Eggert’ naar het voetbalterrein (tegen een vergoeding van f  5), de wenselijkheid van uniformen (of tenminste uniformpetten), eventuele aankoop van twee trommels (vooralsnog uitgesteld) en actie tot werving van donateurs. De wekelijkse contributie tenslotte wordt – op voorstel van de dirigent vastgesteld op 25 cent voor leden en 15 cent voor jeugdleden (beneden 16 jaar). “Dan” – zo zegt de voorzitter – “moeten we als we ons éénjarig bestaan hebben, zelf ook eens genieten. We zullen dan aan dit feit een feestavondje organiseren”.

Iedere maandag werd er gerepeteerd in de werkplaats van het stucadoorsbedrijf van de voorzitter op het Venediën en kort daarna, al in 1921, in het Patronaatsgebouw in de Kerkstraat (nu ´t Stamhuis).

Dirigent Van der Linde loodst het orkest door de eerste moeilijke jaren tot in 1923 de in Purmerend bekende H.R.W. Thie het roer overneemt en pas in 1932 weer overdraagt.  Het is ook dirigent Thie (invallend voor de wegens ziekte uitgevallen Van der Linde) onder wiens leiding Crescendo in 1922 voor het eerst – en met succes – aan een concours deelneemt.

Maar ………. dat is een verhaal apart.

(Oudste bekende foto van Crescendo: ) Crescendo in het Patronaatsgebouw met in zijn midden dirigent J.H.C. van der Linde

4a 1930 Omstreeks  Crescendo marcheert

 Januari 2012, Koos van Zijp

Facebooktwitter
Facebookyoutubeinstagram